Odborné metody

 

Bazální stimulace
Koncept bazální stimulace podporuje vnímání, pohyb a komunikaci, přičemž respektuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat, ve kterých se dítě nachází. Cílené stimulace zohledňující specifické zkušenosti a preference dítěte v somatické, vibrační, vestibulární (rovnovážného ústrojí), sluchové, zrakové, orální, taktilně - haptické (dotykové), chuťové a čichové oblasti umožňují aktivizaci paměťové stopy a vznik nových dendritických spojení mezi neurony v mozku.
Využití konceptu bazální stimulace je vhodné zejména u dětí s těžkými změmani v oblasti smyslového vnímání, hybnosti a komunikaci, v komatózních stavech s pro děti dlouhodobě upoutané na lůžko. Vhodné techniky doporučuje po konzultaci s rodinou vyškolený poradce rané péče.


Makaton
Makaton byl vyvinut v 70. letech 20. století, aby pomohl komunikovat lidem s obtížemi v učení. Řadí se mezi jednu z forem augmentativní a alternativní komunikace. Makaton využívá mluvenou řeč navíc doprovázenou gesty, výrazy obličeje, očním kontaktem a řečí těla.
Využití Makatonu je vhodné u dětí s opožděným či narušeným vývojem řeči. Primárním cílem Makatonu není, jak si rodiče i odborníci někdy myslí, nahradit mluvenou řeč, ale naopak podpořit porozumění dítěte i jeho verbální vyjadřování, proto je vždy znak doprovázen mluveným slovem. Zapojení více smyslů (sluchový, vizuální) umožňuje dítěti lepší zapamatování slov.
Makaton a další formy znakování (český znakový jazyk, znak do řeči) dávají rodičům i pedagogům nástroj, jak se domluvit s dítětem, které z nejrůznějších důvodů zatím není schopno verbálně vyjadřovat své myšlenky a potřeby. Řada dětí po zvládnutí jednotlivých slov  jejich znakování (které je delší a náročnější) spontánně opouští.

 

VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)

Tuto metodiku vypracovala  PhDr. Margita Knapcová. Cílem tohoto komunikačního systému je rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností. Jde o způsob, jak učit klienty komunikovat, a především – jak jim osvětlit, proč komunikovat, tedy význam a sílu komunikace. VOKS lze využít u klientů se specifickými problémy v komunikaci v jakémkoliv věku. VOKS rozvoji řeči nebrání, naopak je zde větší pravděpodobnost, že používáním systému klientovi pomůžeme při rozvoji řeči a chápání pojmů.

Základem celého systému je účelná a smysluplná výměna obrázku za věc, kterou klient chce. Tím dochází k motivaci klienta, který se učí sám navazovat kontakt, být tím, který komunikovat začíná jako první, učí se vyjadřovat své potřeby a pocity v běžných životních situacích.